Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Opdracht

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend gegeven, aanvaard en uitgevoerd door of namens Hartmans Advocaten B.V. ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door één of meerdere bepaalde personen in dienst van Hartmans Advocaten B.V. wordt uitgevoerd. Hiermee wordt onder meer beoogd dat de opdracht niet aanvaard wordt door een medewerker in persoon, maar wordt gegeven aan Hartmans Advocaten B.V. als zodanig, zulks ook met het oog op waarneming in geval van vakanties, ziektes en dergelijke.
 2. Hartmans Advocaten B.V. zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen en derden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 3. Op de dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst voor Hartmans Advocaten B.V. werkzaam zijn of waren.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Hartmans Advocaten B.V. in desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar ter zake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
 2. De persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers van Hartmans Advocaten B.V. is uitgesloten met inachtneming van onderhavig artikel lid 5 van de Algemene Voorwaarden.
 3. De keuze van door Hartmans Advocaten B.V. in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Hartmans Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Voor zover Hartmans Advocaten B.V. toch aansprakelijk is, is zij slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of de derden kan worden verhaald. Hartmans Advocaten B.V. is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Hartmans Advocaten B.V. tegen alle aanspraken van derden, de in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 3: Kosten Rechtsbijstand

Toevoeging in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand

 1. De opdrachtgever is tijdens het intake gesprek geïnformeerd omtrent de mogelijkheid een 
toevoeging aan te vragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand (verder te noemen: RvR) indien er sprake is van onvermogen. In de opdrachtbevestiging is de gemaakte keuze van de opdrachtgever vastgelegd.
 2. Zo de opdrachtgever gebruik wenst te maken van de mogelijkheid een toevoeging op grond van de Wet op de Rechtsbijstand aan te vragen, verklaart de opdrachtgever ermee bekend e zijn dat indien Hartmans Advocaten B.V. namens de opdrachtgever een toevoeging aanvraagt bij de RvR, de RvR zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel diens partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 3. De RvR bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage welke opdrachtgever verschuldigd is.
 4. Griffierecht, leges, deurwaarderskosten, kosten opvragen medische informatie en alle verdere door Hartmans Advocaten B.V. te maken kosten aan derden in welke zin dan ook, verder te noemen verschotten, vallen buiten de toevoeging en worden separaat in rekening gebracht bij opdrachtgever.
 5. De door Hartmans Advocaten B.V. verzonden declaraties voor de eigen bijdrage en/of verschotten dienen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn.
 6. Indien bij een aansprakelijkheidszaak alsnog aansprakelijkheid wordt erkend, zal de toevoeging worden ingetrokken en is hetgeen onder ‘advocaatkosten’ en ‘aansprakelijke tegenpartij’ staat vermeld, van toepassing.
 7. Indien het behaalde resultaat in een zaak meer is dan de resultaatsgrens (de helft van het heffingvrij vermogen in een belastingjaar), dan trekt de RvR de toevoeging in. Dit wordt de zogenoemde resultaatsbeoordeling genoemd. De opdrachtgever is dan gehouden de opdrachtnemer zelf te betalen. In dat geval geldt een zeer gematigd uurtarief van € 150,00 per uur exclusief 6% kantoorkosten en BTW, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Dit geldt niet indien er een aansprakelijke wederpartij is die aansprakelijkheid heeft erkend. In deze zij verwezen naar hetgeen staat vermeld onder ‘aansprakelijke tegenpartij’.

Artikel 4: Declaraties

 1. Opdrachtgever ontvangt van Hartmans Advocaten B.V. een declaratie met urenverantwoording, alsmede specificatie van eventuele verschotten, welke declaratie binnen 30 dagen na declaratiedatum moet worden voldaan door opdrachtgever op de kantoorrekening van Hartmans Advocaten B.V.
 2. Indien opdrachtgever tussentijds de opdracht intrekt, is opdrachtgever gehouden de dan nog openstaande declaraties en de nog niet gedeclareerde verrichtingen volledig te voldoen aan Hartmans Advocaten B.V.
 3. Indien de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet, dan is opdrachtgever gehouden de schade ten gevolge van de onrechtmatige daad te vergoeden, waaronder doch niet uitsluitend behoren alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen.

Artikel 5: Uurtarief


 1. Het uurtarief van Hartmans Advocaten B.V. bedraagt € 245,00 exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW.
 2. Hartmans advocaten B.V. is gerechtigd haar uurtarief en de opslag voor kantoorkosten periodiek aan te passen.

Artikel 6: Aansprakelijke tegenpartij

 1. Indien de aansprakelijkheid door de wederpartij wordt erkend, dan worden de advocaatkosten bij de wederpartij in rekening gebracht. Deze kosten worden gezien als 
schade en dienen door de wederpartij te worden vergoed op grond van artikel 6:96 BW. De
 declaraties worden rechtstreeks voorgelegd aan de wederpartij, welke deze declaraties aan Hartmans Advocaten rechtstreeks zal voldoen op basis van een door de opdrachtgever te 
 ondertekenen financiële machtiging.
 2. Op de advocaatkosten die bij de aansprakelijke wederpartij in rekening worden gebracht, is het 'Beleid buitengerechtelijke kosten Hartmans Advocaten B.V.' van toepassing, welk beleid als bijlage bij deze algemene voorwaarden wordt gevoegd.
 3. Het is aan Hartmans Advocaten B.V. of zij zich op grond van de wet zal wenden tot de
 bevoegde rechter, waarbij opdrachtgever toestemming heeft verleend aan Hartmans 
 Advocaten B.V. ter uitvoering hiervan. Een en ander laat onverlet dat opdrachtgever ten allen tijde verantwoordelijk is en blijft voor de betaling van de declaraties en/of andere kosten.

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Partijen kiezen hierbij uitdrukkelijk voor de toepasselijkheid van Nederlands recht en sluiten 
hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van ander nationaal recht uit. De Nederlandse rechter is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd.
 2. Het kantoor neemt deel aan de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur, waarvan de tekst 
door kantoor aan cliënt wordt verstrekt op zijn eerste verzoek. Alle geschillen welke 
mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van deze 
overeenkomst, zullen worden beslecht overeenkomstig het reglement Geschillencommissie advocatuur.

Artikel 8: Bewaartermijn


 1. Alle stukken die verband houden met werkzaamheden van Hartmans Advocaten B.V., al dan
 niet afkomstig van opdrachtgever, zullen door het kantoor zonder nadere aankondiging worden vernietigd 7 jaar nadat de laatste handeling is verricht c.q. de bemoeiingen zijn
 beëindigd.
 2. Cliënt kan gedurende deze periode, voor het verstrijken van voornoemde termijn, afschrift 
 van het dossier opvragen.

Artikel 9: einde overeenkomst


 1. Ieder der partijen is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen ex artikel 7:408 BW.

(versie 2017) Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van Hartmans Advocaten B.V., te weten www.hartmansadvocaten.nl.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor een gratis intakegesprek.