Letselschade

LSA

Petra Hartmans heeft in 2004 de postdoctorale opleiding Personenschade aan het Grotius College afgerond en is vanaf dat jaar lid van de Vereniging Letselschade Advocaten (LSA).

Ons kantoor is géén lid meer van Stichting Keurmerk, omdat ook niet advocaten kunnen deelnemen aan de Stichting Keurmerk. Alleen LSA biedt u de zekerheid van een in letselschade gespecialiseerde advocaat. Tenslotte kan alleen een advocaat uw tegenpartij in rechte betrekken. Zie www.lsa.nl/kwaliteit.asp.

Een ander woord is: personenschade. Het gaat dus om schade aan de persoon als gevolg van een onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen uit de (geneeskundige) behandelingsovereenkomst. Letselschade maakt onderdeel uit van het aansprakelijkheidsrecht in het algemeen.

Wat is schade?

Schade valt uiteen in materieel en immaterieel. Om met het laatste te beginnen: immateriële schade (of smartengeld) is de vergoeding voor verlies aan levensvreugde, pijn, verdriet en ernst van het letsel en de invloed die dit heeft op uw leven. Alhoewel een vordering smartengeld al ontstaat op het moment van de onrechtmatige daad kan de hoogte eerst bepaald worden wanneer duidelijk is welke beperkingen er nog blijven als gevolg van het opgelopen letsel.
Bij materiële schade moet u denken aan zaakschade, verlies aan arbeidsvermogen (dit is vaak de grootste schadepost), kosten huishoudelijke hulp, kosten ziekenhuisopname, medische kosten (bijv. fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen) en dergelijke.

U als slachtoffer heeft een schadebeperkende plicht. Dat betekent dat u onder meer moet meewerken aan reïntegratie, zodat het verlies aan arbeidsvermogen zo gering mogelijk blijft. Dat betekent niet dat u dus maar alles moet accepteren! Petra Hartmans is tevens geregistreerd arbeidsdeskundige, die de arbeidskundige begeleiding kan volgen en monitoren.

Vaak heeft een ongeval ook nog eens tot gevolg dat er problemen kunnen ontstaan met uw werkgever, die plots met het probleem van arbeidsongeschiktheid van zijn medewerker zit. Ook daarin kunnen wij u bijstaan.

Kosten rechtsbijstand

Bij verkeersrecht is vaak snel duidelijk wie de aansprakelijke partij is. De kosten van rechtsbijstand maken onderdeel uit van de schade en worden vergoed door de aansprakelijke tegenpartij. Indien niet direct duidelijk is wie aansprakelijk is, kunnen wij voor u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. U bent dan slechts een eigen bijdrage verschuldigd. Indien later blijkt dat weldegelijk aansprakelijkheid erkend dient te worden, ontvangt u uiteraard uw eigen bijdrage terug. Aangezien letselschade steeds schade aan de mens impliceert, is de bijstand van een medisch adviseur onontbeerlijk. Zo wij voor u een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen, kan ook een zog. Medisch Haalbaarheidsonderzoek worden aangevraagd. De kosten van de medisch adviseur worden dan vergoed door de Raad. Zie www.rvr.org.

Verkeer

Een ongeluk zit in een klein hoekje. In het verkeer is snel duidelijk wie de aansprakelijke partij is. Dat betekent dat bijna direct de tegenpartij aangesproken kan worden de al geleden schade te vergoeden al is het maar op voorschotbasis.

Een ongeval tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers wordt bestreken door het leerstuk van de onrechtmatige daad. Er zijn dan twee gelijkwaardige partijen.
Extra bescherming is er voor de niet gemotoriseerde (de voetganger en de fietser), die in botsing komt met een gemotoriseerde, dit op grond van art. 185 WVW. Dit artikel is met name van belang wanneer er sprake is van eigen schuld bij de voetganger of fietser (bijv. het rode licht negeren, geen voorrang verlenen).

De gemotoriseerde kan zich beroepen op overmacht indien de gedraging van die fietser of voetganger zo onwaarschijnlijk was dat de automobilist met dit gedrag geen rekening had hoeven te houden. Die situaties komen overigens slechts zeer zelden voor, omdat dit artikel de niet gemotoriseerde extra bescherming wil bieden. Achterliggende gedachte is het Betriebsgefahr: wanneer u deelneemt aan het verkeer met een auto of motor, neemt u het risico op de koop toe dat u ernstig letsel aan derden kan toebrengen.

Overmacht of eigen schuld kan een kind jonger dan 14 jaar niet tegengeworpen worden. Deze slachtoffers worden volledig beschermd en hun schade volledig vergoed.
Voor eigen schuld van een slachtoffer ouder dan 14 jaar geldt de 50%-regel. Dit is dan het minimum, maar op grond van de billijkheid kan de vergoedingsplicht opschuiven naar 100%. De billijkheid wordt onder meer ingekleurd door de ernst van het letsel.

Bedrijfsongevallen/werkgeversaansprakelijkheid

De werkgever heeft de plicht om te zorgen voor de veiligheid van zijn werknemer en ervoor te waken dat deze letsel oploopt in de uitoefening van zijn functie. De wetgever heeft echter niet beoogd een absolute waarborg te creëren dat de werknemer altijd zijn schade als gevolg van een bedrijfsongeval vergoed krijgt. Maar de verplichtingen van de werkgever op grond van het arbeidsrecht (met name art. 7:658 BW) gaan ver. Wanneer u als werknemer een bedrijfsongeval overkomt, dan kan de werkgever alleen maar onder zijn vergoedingsplicht uitkomen wanneer die aantoont dat ook zonder de (nu niet genomen) veiligheids- maatregelen uw schade zou zijn ontstaan of wanneer uw schade een gevolg is van roekeloos gedrag. Dat laatste wordt nagenoeg nooit aangenomen. Wat moet de werkgever doen: onder andere zorgen voor een veilige werkomgeving, beschermende kleding, toezicht houden op het dragen van die beschermende kleding, voldoende instructies geven, zorgen voor training. Art. 7:658 BW ziet toe op de ‘echte’ bedrijfsongevallen, zoals het vallen van een steiger, beklemd raken tussen een lopende band. Maar ook op grond van goed werkgeverschap kan de gekwetste werknemer zijn schade vergoed krijgen. Als voorbeeld: een koerier is in opdracht van zijn werkgever op weg en overkomt een eenzijdig verkeersongeval in Duitsland. De werkgever heeft zijn werknemer er nimmer op gewezen dat deze een inzittendenschadeverzekering kan afsluiten noch heeft hij zelf die verzekering voor zijn werknemer afgesloten, terwijl deze verzekeringen vrij goedkoop zijn. Namens deze werknemer hebben wij de werkgever aansprakelijk gesteld op grond van het nalaten voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de werknemer blijft zitten met zijn schade. Uiteindelijk is aansprakelijkheid erkend en is deze werknemer volledig gecompenseerd.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor een gratis intakegesprek.