Medische Aansprakelijkheid

Wanneer u een arts (in het ziekenhuis) of fysiotherapeut of een andere hulpverlener in de gezondheidszorg consulteert, sluit u een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Dit is een bijzondere overeenkomst geregeld in boek 7, titel 7, afdeling 5 BW.
Deze regeling strekt met name te bescherming van u als patiënt en is dus dwingendrechtelijk van karakter.
Met nadruk uitgesloten van de bescherming van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is de aanstellingskeuring, de keuring voor de toelating tot een verzekering en de keuring door een deskundige ter vaststelling van (personen)schade.

De arts moet u op duidelijke wijze informeren over het onderzoek, over de in te stellen behandeling en met name over de risico’s en gevolgen daarvan. Bovendien moet u ook geïnformeerd worden over andere methoden van behandeling, zo die er uiteraard zijn. Schending van deze informatieplicht (informed consent) kan onder voorwaarden tot aansprakelijkheid leiden.

Overal kunnen fouten worden gemaakt en dus ook bij een medische behandeling. Maar een fout hoeft niet steeds verwijtbaar te zijn en wordt dan een complicatie genoemd. Bekende complicaties zijn ontstekingen na een operatie. Maar een complicatie kan toch weer leiden tot aansprakelijkheid wanneer inadequaat wordt gereageerd door de behandelend arts.

De toetssteen bij medische aansprakelijkheid is niet of er een fout is gemaakt, maar of de arts de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden heeft betracht.
De regeling heeft ook de centrale ziekenhuisaansprakelijkheid geïntroduceerd. Dat betekent dat naast de behandelaar ook het ziekenhuis aansprakelijk gehouden kan worden. De gedachte hierachter was dat het voor een patiënt vaak heel moeilijk uit te zoeken is wie in het behandeltraject de beroepsfout heeft gemaakt. Let wel: particuliere ziekenhuizen vallen niet onder de centrale ziekenhuis aansprakelijkheid.

Overigens kan de aansprakelijkheid van de hulpverlener of van het ziekenhuis niet worden uitgesloten (art. 7:463 BW). Het ondertekenen van een verklaring dat u de arts of het ziekenhuis niet aansprakelijk zult stellen is dus van nul en generlei waarde.

Het is vaak niet mogelijk om snel te kunnen beoordelen of er fouten zijn gemaakt in het medische traject. Daartoe zal allereerst het medisch dossier moeten worden opgevraagd en beoordeeld moeten worden door een medisch adviseur. De Raad voor Rechtsbijstand biedt de mogelijkheid deze kosten voor rekening van de staat te brengen. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp, kan tevens een medisch haalbaarheidsonderzoek worden aangevraagd. U bent hiervoor géén eigen bijdrage verschuldigd.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor een gratis intakegesprek.